Týdenní soutěž (herní řád)

Obecná pravidla soutěží

I. – Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je „Rádio Zelená hora“.

II. – Účast v soutěži

Účastníkem soutěže mohou být výhradně fyzické osoby nad 15 let věku.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi soutěže. Vyloučeny z účasti v soutěži jsou rovněž osoby blízké osobám uvedeným v předchozí větě, t.j. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci či manželé těchto osob.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeny ty osoby, které se v posledních 30ti kalendářních dnech staly výherci jakékoliv soutěže Hitrádia.
Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi soutěže k pořízení obrazových snímků a zvukových nebo obrazových záznamů účastníka a k použití těchto snímků a záznamů zejména pro reklamní účely.
Účastí v soutěži dává účastník soutěže organizátorovi soutěže souhlas ke zpracovávání osobních údajů v průběhu soutěže a na dobu 2 let po ukončení soutěže, pokud se nerozhodne svůj souhlas odvolat dříve v souladu s čl. II. odst. 7 , a to pro účely řádného zajištění průběhu soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu (jméno a příjmení, adresa, telefon, emailová adresa) a v případě jména, příjmení a obce, v níž má účastník soutěže bydliště, i pro reklamní účely a v rozsahu pro tento účel obvyklém. Soutěžící účastí v soutěži souhlasí s tím, aby jeho jméno a příjmení zaznělo v rozhlasovém vysílání v případě, že bude určen jako výherce na základě těchto soutěžních podmínek.
Účastník soutěže má právo přístupu ke svým zpracovávaným osobním údajům a je oprávněn písemně požádat organizátora soutěže o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány a v případě porušení svých práv může žádat organizátora soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor odstranil závadný stav, nebo má právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník této soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv bezplatně odvolat, a že má právo na opravu údajů, jejich doplnění, blokování nebo likvidaci.
Účastník této soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou formou, a to zasláním písemného odvolání souhlasu na adresu sídla organizátora soutěže. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení organizátorovi soutěže. Je-li odvolání doručeno před vznikem práva účastníka na výhru, je účastník vyloučen z účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru
Správcem výše popsané databáze osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je organizátor soutěže. Organizátor soutěže nese odpovědnost za jejich zpracování a ochranu.
Osoba, která se účastní soutěže, je povinna ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů organizátora soutěže. V opačném případě je organizátor soutěže oprávněn tuto osobu z účasti v soutěži vyloučit.

Účastník soutěže odesláním registrační SMS nebo e-mailu rovněž uděluje svůj souhlas s využitím jeho elektronické adresy k šíření obchodních sdělení organizátora (tj. pro občasné nabízení zboží a služeb organizátora) v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. V souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. bude mít účastník možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím jeho elektronického kontaktu zasláním informace o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace organizátorem nadále zasílány, a to na elektronickou adresu organizátora uvedenou v elektronické poště (v zaslaném obchodním sdělení).

III. – Průběh soutěže

Průběh soutěže a přesná specifikace výhry jsou zveřejněny vždy ve vysílání.
Výhru v soutěži si může vyzvednout výherce v sídle organizátora soutěže nebo bude výhra zaslána po dohodě s výhercem poštou na výhercem poskytnutou adresu.

IV. Společná ustanovení

Výhru v soutěži zajistí organizátor soutěže. Výherci nejsou povinni výhru přijmout, nemají však nárok na žádnou věcnou, finanční ani jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.
Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v zaviněném jednání organizátora soutěže.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo změnit pravidla soutěže. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže podle vlastního uvážení a s konečnou platností.
Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže i pokyny jejího organizátora.

Tyto soutěžní podmínky jsou účinné od 1.1.2018.


Rádio Zelená Hora

Rádio Zelená Hora

Current track

Title

Artist